Algemene Voorwaarden Online Cursussen & Producten

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ONLINE CURSUS EN PRODUCTEN SILVER LININGS

Je kan de algemene voorwaarden voor online cursussen hier downloaden

KvK 59935553

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ik/Mij: Silver Linings, de aanbieder van de Cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Cursus: online cursus met digitale inhoud die via de website van Mij geleverd wordt;
 3. Download: een online downloadbaar product zoals een e-book of presets die via de website van Mij geleverd wordt;
 4. Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Ik/Mij;
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Website: www.silverlinings.com
 1. Algemeen
 1. Sommige van Mijn Cursussen zijn alleen geschikt voor mensen die al voldoende basiskennis over fotografie hebben en volledig manueel kunnen fotograferen. Dit vermeld Ik ook op de Website, op de pagina over de betreffende Cursus. 
 2. Voor bepaalde Cursussen heb je specifieke tools of apparatuur nodig, om de Cursus goed te kunnen volgen en opdrachten goed uit te kunnen voeren. Zonder deze tools of apparatuur kan de Cursus minder waardevol zijn. Op de Website vermeld ik vooraf over welke tools en apparatuur je moet beschikken om de volledige Cursus succesvol te kunnen volgen. 
 1. Toegang
 1. Je krijgt toegang tot de Cursus wanneer Je daar een ticket voor hebt gekocht via de Website. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Cursus door Mij is ontvangen. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt moet je de Cursus in één termijn en vooraf betalen. 
 2. Bij de aankoop van het ticket moet Je een account maken op de Website. Met dat account krijg je toegang tot de Cursus. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen. 
 3. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag Je niet met anderen delen. Wanner Ik merk of vermoed dat je de inloggegevens of de inhoud van de Cursus toch met anderen deelt, mag Ik je verdere toegang tot de Cursus ontzeggen, zonder dat ik je schadevergoeding verschuldigd ben. 
 4. De inhoud van de Cursus wordt in modules, verdeeld over zes weken, geleverd. 
 5. Je blijft toegang houden tot de Cursus, zolang deze bestaat, waarbij Ik garandeer dat de Cursus na Je aanmelding minimaal drie maanden beschikbaar is. 
 6. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd. 
 7. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen. 
 8. Heb je de Cursus en/of Download aangeschaft door in twee termijnen te betalen, maar betaal je de tweede termijn niet binnen de afgesproken tijd. Dan kan toegang tot de cursus tijdelijk worden stopgezet totdat de gehele betaling voldaan is.
 9. Heb je de Cursus en/of Download aangeschaft door in twee termijnen te betalen en wordt het tweede deel voldaan via automatische incasso maar mislukt deze, dan bereken ik de eventuele extra kosten van de gemaakte incasso door naar Je.
 1. Ontbindingsrecht
 1. Als Je een consument bent en de cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag Je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@studiosilverlinings.com. Ik zal de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK. 
 2. Heb Je vooraf aangegeven meteen met de Cursus te willen beginnen, dan betaal Ik je slechts het deel van de Cursus terug die je nog niet hebt ontvangen. 
 3. Als Ik de Cursus al volledig geleverd heb, en jij vooraf uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat Je de Cursus direct kon volgen, en Je hebt verklaard dat je je ontbindingsrecht verliest zodra de Cursus volledig is geleverd, heb Jij geen recht meer op ontbinding.
 4. Ontvang je je Download direct via de webshop, dan betaal Ik je slechts het deel van de Download terug die je nog niet hebt ontvangen. 
 5. Als Ik de Download al volledig geleverd heb, en jij vooraf uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat Je de Download direct kon ontvangen, en Je hebt verklaard dat je je ontbindingsrecht verliest zodra de Download volledig is geleverd, heb Jij geen recht meer op ontbinding.
 6. Als Jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden. 
 7. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan. 
 1. Aansprakelijkheid
 1. Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Cursus. 
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet. 
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze Cursus. 
 5. Alle informatie in de Cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet dat de informatie in de Cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Cursus is of niet. 
 1. Overmacht, Annuleren en Opschorten
 1. In het geval van overmacht mag ik de Cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de Cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen. 
 3. Jij kunt de Cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen. 
 4. Als ik de Cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige Cursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd. 
 5. Als mijn webhosting of e-learning software het leveren van de Cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mag ik de Cursus opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar ben ik jou geen schadevergoeding verschuldigd. 
 1. Intellectuele Eigendom
 1. Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook ben ik de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.
 2. Voor zover Ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruik Ik deze op een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende. 
 3. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt. 
 4. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en Je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken. 
 5. Je mag de kennis en inhoud van deze Cursus niet inzetten om daar zelf een Cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen. 

8. Klachten en Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de Cursus nog loopt. Je moet Je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen. 
 3. Als Je consument bent heb Je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats.